Utbildning

I takt med att arbetsmiljökraven har ökat så har utbildningen blivit en allt viktigare del i arbetet för att stärka och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Generellt gäller att utbildning är en färskvara och något som ständigt kräver engagemang och följsamhet i alla led såsom återträning, repetition och uppdatering. Enkelt uttryckt: Utbildning genomförs både för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och för att utveckla och upprätthålla den egna personalens kompetens.

g-ACK AB är en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildning inom industri-, bygg-, transport-, entreprenad- och fastighetsbranschen.

Arbetsmiljöverket har fört in krav på dokumenterad teoretisk- och praktisk utbildning i föreskrifterna AFS 2006:4, Användning av arbetsutrustning och i AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Utbildning inom lyft- och liftområdet (för användare av kranar, lyftredskap och mobila arbetsplattformar) liksom specialanpassade kurser för regeltolkning har därför blivit en naturlig del av vårt tjänsteutbud.

Boverkets föreskrifter som styr fastighetsbranschen, hiss- och port, kan upplevas som svåra och snåriga. Många av regelverken och standarderna som hiss- och portföretagen använder vid moderniseringar går i varandra på flera olika sätt. Nya krav möter de gamla och föreskrifterna ställer speciella krav på anpassningen. Fastighetsägare, hiss- och portföretag men även byggnadsnämnder efterfrågar därför utbildning och rådgivning.

Thomas, Fredrik och Kjell har sedan många år tillbaka medverkat i både samråden med svenska myndigheter och i kontrollföretagens branschorgan samt även i delar av det svenska standardiseringsarbetet.  Denna verksamhet med regeltolkning på nationell nivå tillsammans med viljan att utveckla läromaterial gör att företaget idag ligger i frontlinjen när det gäller utbildning.

Personalen på g-ACK AB har bedrivit lyft- och liftutbildning sedan 1989 och hissutbildning sedan 1997. I kursutbudet finns idag ett antal allmänna- och företagsspecifika utbildningar men vi har som regel att all kursverksamhet ska föregås av en genomgång av och anpassning till kundens specifika behov.

Vill ni fråga om eller beställa utbildning kan ni vända er till Thomas Krüger eller så kontaktar ni oss via vår växel 010-20 51 200.